poniedziałek, listopad 29, 2021

Huta Bankowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Sobieskiego 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000112416 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-31(10)/2012/1727/UA z dnia 3 lutego2012
wyznaczona została operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 1 lutego 2020 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej - z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy - Prawo Energetyczne.

Decyzją Prezesa URE DRE.WOSE.4711.6.3.2019.ZJ został wydłużony termin dla  Huty Bankowej jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego do dnia 1 lutego 2030 rokuHuta Bankowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada Koncesje nadane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji na:

Dystrybucję energii elektrycznej - DEE/231/1727/W/OKA/2009/PS  z terminem ważności na okres od 1 lutego 2010 do 1 lutego 2030 roku. 
Obrót energią elektryczną - OEE/562/1727/W/OKA/2009/PS z terminem ważności na okres od 1 lutego 2010 do 1 lutego 2030 roku.

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych w sieci dystrybucyjnej Huty Bankowa

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Huty Bankowa (ponad 1 kV)

Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii w sieci dystrybucyjnej Huty Bankowa

Sprzedawca zobowiązany
Taryfa energii - Obrót
Taryfa energii - Przesył (obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku)

IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

OSD - Decyzja zmieniająca

Decyzja Prezesa URE dot zatwierdzenia wymogów

Wymogi ogólnego stosowania wynikające z RK UE 2016 631